+372 5561 5155 info@auditoy.ee

Ehitise audit

Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa vastavalt ehitise auditi lähteülesandele.

Ehitise auditi lähteülesande koostab tellija, asjakohasel juhul koostöös auditit tegeva isikuga.

Ehitise auditi meetodid ja mahu määrab auditi tegija, lähtudes parimast praktikast, auditeeritavale ehitisele esitatavatest nõuetest, ehitise eeldatavast seisukorrast, ehitise tehnilistest andmetest ja lähteülesandest.

 

Ehitise audit hõlmab vähemalt järgmisi meetodeid:

1) visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitis vastab selle ehitise kohta koostatud

dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras, ning vajadusel tuvastatakse ehitise tehnilised andmed;

2) kasutuskontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu;

3) dokumentatsiooni kontrollimine, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ning ehitise korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.

 

Auditi tulemus

(1) Auditi tegija koostab auditi läbiviimise järel ehitise auditi aruande.

  (2) Aruandes esitatakse järgmises järjekorras:
  1) paragrahvi 4 lõikes 2 toodud informatsioon;
  2) auditi tegija ja auditi tegemises osalenud pädeva isiku nimi, kvalifikatsioon ja kutsetunnistuse number;
  3) auditeeritava ehitise ehitamise oluliste kuupäevade ja ehitise tehniliste andmete kirjeldus;
  4) andmete olemasolul ehitise projekteerinud ja ehitanud isiku nimi ja kvalifikatsioon;
  5) teostatud visuaalkontrolli kuupäev;
  6) auditi tegemisel kasutatud meetodid ja nende alusel antud põhjendatud hinnang ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kohta;
  7) õigusaktis nõutud muud andmed;
  8) kokkuvõtlik ja üheselt arusaadav hinnang ehitisele lähtuvalt auditi eesmärgist;
  9) ehitise nõuetele mittevastavuse korral ettepanekud ehitise nõuetele vastavusse viimiseks;
  10) dokumentide ja allikate, millele hinnangu andmisel tugineti, loetelu.

  (3) Kui auditi tegija avastab auditi käigus ehitises või ehitamise dokumentides puuduse, mille väljaselgitamine ei olnud antud auditi esemeks, kajastab ta puuduse lõike 2 punktis 8 nimetatud aruande osas.

  (4) Ehitusprojekti asendava hoone auditi korral lisatakse auditi aruandele eelprojekti mahus arhitektuuri vaated, korruse plaanid ja üldlõiked ning rajatise auditi korral plaaniline lahendus ja iseloomulikud lõiked või pikiprofiilid.

 

Auditi aruande vorminõuded ja allkirjastamine

 (1) Ehitise auditi aruanne koostatakse vastuoludeta, terviklikult ning üheselt mõistetavalt.

  (2) Ehitise auditi aruannet täiendatakse foto või graafilise materjaliga, kui see suurendab auditi terviklikkust ja üheselt mõistetavust.

  (3) Ehitise auditi aruande tiitellehel esitatakse:
  1) auditi liik, nimetus ja number;
  2) auditi objektiks oleva ehitise aadress;
  3) ehitise auditi teinud pädeva isiku nimi, e-maili aadress, kontakttelefoni number, isikukood, kvalifikatsioon ja kutsetunnistuse number;
  4) auditi koostanud ettevõtja nimi, registrikood, kontaktandmed, tema pädev isik ning kaasatud pädeva isiku nimi ja kvalifikatsioon.

  (4) Auditi aruande iga lehekülg tuleb varustada järgmiste andmetega:
  1) auditi liik, nimetus ja number;
  2) auditi objektiks oleva ehitise aadress;
  3) lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.

  (5) Kui audit koosneb mitmest erineva pädeva isiku koostatud osast, kajastab auditi tegija nende osade olemasolu auditi aruandes.

  (6) Auditi aruande allkirjastab selle koostanud ettevõtja volitatud esindaja ning auditi ja selle iga osa teinud pädev isik.

  (7) Ehitise auditi aruanne vormistatakse digitaalselt ja § 9 lõikes 1 sätestatud juhul masinloetaval kujul. Aruande lisad või lähteallikad ei pea olema masinloetaval kujul. Ehitise auditi aruande digitaalsel vormistusel lähtutakse ehitusseadustiku § 15 lõike 5 punkti 1 alusel kehtestatud määruses esitatud nõuetest digitaalsele ehitusdokumendile.

Audit OÜ

Aadress: Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Unipiha tee 29, 61707

Telefon: +372 5561 5155

E-post: info@auditoy.ee

Arveldusarve Coop Pank a/a EE324204278613623806